सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
कार्यक्रम स्वीकृत/छनोट सम्बन्धी सूचना । 2081-01-28 2081-02-03
सम्झौता गर्ने समयावधि थप गरिएको बारे सूचना । 2081-01-25 2081-01-31
कार्यक्रम माग तथा सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना 2081-01-24 2081-01-30

प्रकाशनहरु

तेस्रो त्रैमाशिक प्रशासनिक प्रगती विवरण (स्वत प्रकाशन)
तेस्रो त्रैमाशिक प्रगती विवरण
आ.व.2080/081 मा आलु जोन रामेछापमा सूचीकृत कृषक संस्थाको विवरण
आ.व.2079/080 मा आलु जोन रामेछापमा सूचीकृत कृषक संस्थाको विवरण
आ.व.2078/079 मा आलु जोन रामेछापमा सूचीकृत कृषक संस्थाको विवरण
वार्षिक प्रगती पुस्तिका- आ.व 2079/080
आलु खेती उन्नत प्रविधि सम्बन्धी बुकलेट -२०७६।७७
जुनार खेती उन्नत प्रविधि सम्बन्धी बुकलेट-२०७६।७७
परियोजना कार्यान्वयन इकाई,रामेछापको संक्षिप्त परिचय बुकलेट २०७६।७७
कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमशिलता विकास कार्यक्रममा सहभागिताको लागि आवेदन फाराम
कार्यक्रम माग तथा सञ्चालनका लागि प्रस्ताव फाराम
आ.व. २०८०/०८१ को जुनार जोन क्षेत्रको कार्यक्रम माग फाराम
आ.व.2080/081 को कार्यक्रम माग सम्बन्धी फाराम
उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि -2080
परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल-2077
कृषि शिक्षा अनुसन्धान र प्रसार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि - २०७४
कृषि इन्टर्न परिचालन कार्यविधि - २०७४
तेस्रो त्रैमाशिक प्रशासनिक प्रगती विवरण (स्वत प्रकाशन)
तेस्रो त्रैमाशिक प्रगती विवरण
आ.व.2080/081 मा आलु जोन रामेछापमा सूचीकृत कृषक संस्थाको विवरण
आ.व.2079/080 मा आलु जोन रामेछापमा सूचीकृत कृषक संस्थाको विवरण