जम्मा सूचना: 60
बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
सूचना नं 36 कार्यक्रम स्वीकृत छनोट भएको सूचना 2081-02-31 Closed !!!
सूचना नं 35 कार्यक्रम छनोट स्वीकृत भएको सूचना 2081-02-18 2081-03-29
सूचना नं 34 कार्यक्रम छनोट स्वीकृत भएको सूचना 2081-02-09 Closed !!!
कार्यक्रम स्वीकृत/छनोट सम्बन्धी सूचना । 2081-01-28 Closed !!!
सूचना नं 32 कार्यक्रममा सहभागिताको लागि जानकारी गराउने बारे सूचना । 2081-01-28 Closed !!!
सम्झौता गर्ने समयावधि थप गरिएको बारे सूचना । 2081-01-25 Closed !!!
कार्यक्रम माग तथा सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना 2081-01-24 Closed !!!
कार्यक्रम माग तथा सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना 2081-01-17 Closed !!!
उद्यमशिलता विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव स्वीकृत/छनोट सम्बन्धी सूचना 2081-01-10 Closed !!!
कार्यक्रम माग तथा सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना 2080-12-09 Closed !!!
किवी र आलु जोन दोलखाकोकृषि यान्त्रीकरण छनोट सम्बन्धि सूचना 2080-12-09 Closed !!!
जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रीकरण छनोट सम्बन्धी सूचना 2080-11-22 Closed !!!
कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना 2080-11-16 Closed !!!
सम्झौता गर्ने समयावधि थप गरिएको बारे सूचना । 2080-11-15 Closed !!!
कार्यक्रम छनोट जुनार/आलु/बाख्रा/किवी जोन 2080-11-04 Closed !!!
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्झौता गर्ने सम्बन्धी सूचना । 2080-10-26 Closed !!!
पि.बि.एस बीउ आलु दाना उत्पादनका लागि निवेदन माग सम्बन्धी सूचना 2080-10-24 Closed !!!
बाख्रा जोन तर्फको कार्यक्रम छनोट भएको सम्बन्धी सूचना । 2080-10-24 Closed !!!
जुनार जोन अन्तर्गतको विषादी/कृषि सामग्री सिफारिस गरिएको परिमाण 2080-10-24 Closed !!!
जुनार जोन अन्तर्गतको थोपा सिँचाई/सिँचाई पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार सम्बन्धी छनोटको सूचना 2080-10-24 Closed !!!