जम्मा प्रकाशन: 30
आ.व.2080/081 मा आलु जोन रामेछापमा सूचीकृत कृषक संस्थाको विवरण
आ.व.2079/080 मा आलु जोन रामेछापमा सूचीकृत कृषक संस्थाको विवरण
आ.व.2078/079 मा आलु जोन रामेछापमा सूचीकृत कृषक संस्थाको विवरण
आ.व.2077/078 मा आलु जोन रामेछापमा सूचीकृत कृषक संस्थाको विवरण
आ.व.2076/077 मा आलु जोन रामेछापमा सूचीकृत कृषक संस्थाको विवरण
किवी जोन दोलखा अन्तर्गत आ.व.2075/076 देखि आ.व. 2080/081 सम्म सूचीकृत हुने कृषक संस्थाको विवरण
आालु जोन दोलखा अन्तर्गत आ.व.2080/081 मा सूचीकृत हुने कृषक संस्थाको विवरण
आलु बाली कटानी फोटो आलु जोन दोलखा
नविनतम प्रविधि प्रदर्शन आलु जोन दोलखा
आधुनिक प्रविधि प्रदर्शन आलु जोन दोलखा
नविनतम प्रविधि प्रदर्शन आलु जोन दोलखा
भण्डारण प्राथमिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्योग स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत निर्मित कोल्ड रुमको सार्वजनिक सुनुवाईका तस्विरहरु
कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमशिलता विकास कार्यक्रमको माग
निर्माण कार्यक्रमको लागत इष्टिमेट, सुपरीवेक्षण तथा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन सम्बन्धमा
आ.व. 2079/080 सम्म बाख्रा जोन रामेछापमा सूचीकृत हुने कृषक संस्थाको विवरण ।
बाख्रा जोन रामेछाप तर्फ आ.व.2080/081 मा सूचीकृत हुने कृषक संस्थाको विवरण
दोस्रो त्रैमाशिक स्वत प्रकाशन
आर्थिक वर्ष 2080/081 मा अनुदानमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुको विवरण ।
आ.व. 2080/081 को दोलखा जिल्ला अन्तर्गतका स्थानिय तहबाट सञ्चालन हुने पकेट कार्यक्रमको विवरण
आ.व. 2080/081 को रामेछाप जिल्ला अन्तर्गतका स्थानिय तहबाट सञ्चालन हुने पकेट कार्यक्रमको विवरण