जम्मा प्रकाशन: 11
कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमशिलता विकास कार्यक्रममा सहभागिताको लागि आवेदन फाराम
कार्यक्रम माग तथा सञ्चालनका लागि प्रस्ताव फाराम
आ.व. २०८०/०८१ को जुनार जोन क्षेत्रको कार्यक्रम माग फाराम
आ.व.2080/081 को कार्यक्रम माग सम्बन्धी फाराम
आ.व. 2080/081 को जोन विकास कार्यक्रममा सूचीकृत हुने निवेदन
आ.व. २०७९/८० मा जुनार/आलु/ बाख्रा जोनको कार्यक्रम माग फाराम
नयाँ सूचिकृत हुने फर्म
आ.व. २०७८।७९ मा जुनार/आलु/बाख्रा जोनमा सूचिकृत फारम
आ.व २०७८।७९ को प्रस्ताव मागको फारम फर्मेट
पशुसेवा प्राविधिक पाठयक्रम
कृषि सेवा प्राविधिक पाठ्यक्रम